Volg de BO

Open brief aan de Raad van Bestuur van het UMCG

Verzonden op zondag 19 december door de Bewonersorganisatie Oosterpark

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het media offensief van uw Raad over de noodzaak van de aanleg van het Oosterhamriktracé. We stellen het op prijs dat het UMCG eindelijk in de openbaarheid toegeeft dat zij, en niet de Gemeente Groningen de drijvende kracht is achter deze plannen. Het heeft lang geduurd voordat dit eindelijk zo duidelijk wordt toegegeven.

Zoals u zich zorgen maakt over die kwetsbare patiënten die in de spits naar het ziekenhuis toe moeten, zo maken wij ons zorgen over de veiligheid van de schoolkinderen die de drukke busbaan en autoweg moeten passeren als zij naar school toe gaan.

Al heel veel jaren was het standaard antwoord als het UMCG werd aangesproken op het vele verkeer wat het UMCG dagelijks aantrekt, dat u veel hebt gedaan aan het beperken van het autogebruik van uw personeel en dat u patiënten er in de standaard brief op wijst dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de P&R bij Kardinge. Hiervoor zijn wij u natuurlijk dankbaar.

Maar zou het na zoveel jaar niet tijd worden, dat het UMCG – voordat u uw zinnen zet op een autoverbinding die weinig oplost en de gemeenschap meer dan 100 miljoen gaat kosten – de eigen bedrijfsvoering eens onder de loep gaat nemen?

Vandaar dat wij, mede naar aanleiding van de stukken in de pers en van uw brief aan de Gemeenteraad, het UMCG een aantal vragen willen stellen.

1) U geeft aan dat de aanleg van het Oosterhamriktracé in het belang is van de vele duizenden patiënten die dagelijks uw ziekenhuis bezoeken. In de huidige plannen is er slechts sprake van 450 patiënten die het tracé gaan gebruiken. Zijn de reisbewegingen van deze 450 patiënten dergelijke rigoureuze ingrepen en een miljoeneninvestering waard?

2) In de huidige plannen is het tracé een 30 kilometerweg. Sluit dit nog wel aan bij uw beeld van een snelle verbinding?

3) Het Oosterhamriktracé levert een tijdsbesparing van 50 seconden op voor ritten over de Petrus Campersingel. Hoe lost dit het probleem op?

4) Zou de stress van de vele patiënten die mogelijk in de file komen te staan ook verholpen kunnen worden door in uw communicatie aan te geven dat de Singel tussen 07.30 uur en 9.00 uur en tussen 15.30 uur en 17.30 uur slecht bereikbaar is en dat het daarom verstandig is om 10 minuten eerder van huis te gaan?

5) Heeft u nader onderzocht in hoeverre de door corona noodzakelijke telefonische herhalingsconsulten ook in de toekomst voortgezet kunnen worden? En welke besparing in vervoersmobiliteit van patiënten dit zou kunnen opleveren?

6) Heeft u ooit overwogen om een deel van de patiënten die van verder weg en komen en waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat ze met de auto komen pas na 10.00 en voor 14.00 uur voor een consult uit te nodigen?

7) Wij leven in een 24-uurs maatschappij.  In hoeverre heeft u overwogen om een klein deel van de consulten naar het begin van de avond te verplaatsen. Niet alleen zou dit positief voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis zijn, maar ook voor een groep zelfstandigen zou dit een uitstekend alternatief kunnen zijn.

8) Heeft u als Raad ooit overwogen om, samen met de Gemeente, Kardinge, P&R te verrijken met een UMCG parkeerdek waar bezoekers en patiënten hun auto’s op een veilige en overdekte plek kunnen parkeren en hier vandaan met snelle elektrische pendelbusjes naar UMCG Noord kunnen worden vervoerd? Over de snelle Busbaan?

9) Het is destijds een bewuste keuze geweest om in de binnenstad te blijven, moeten bewoners van aanpalende wijken nu maar boeten voor de keuzes van toen?

10) Hadden veel van deze vragen niet beantwoord kunnen worden als er in een eerder stadium overleg was geweest tussen het UMCG en de besturen van de bewonersorganisaties van de omliggende wijken om samen te kijken naar alternatieve oplossingen voor de bereikbaarheid van het UMCG. Echter, er is meer dan twee jaargeen enkel contact of overleg geweest.

Wij zijn van mening dat met aanzienlijk lagere investeringen dan de eerder 100 miljoen euro die het Oosterhamriktracé minimaal gaat kosten de bereikbaarheid van het ziekenhuis veel beter gewaarborgd kan worden. Wij nodigen u daarom van harte uit om over bovenstaande vragen met ons, eventueel in het openbaar, in debat te gaan. Waarbij ons gedeelde einddoel, betere bereikbaarheid van het UMCG voor patiënten centraal zal staan. We nodigen ook de wethouder uit om hieraan deel te nemen.

Gelet op het bovenstaande is de bewonersorganisatie van mening dat in de – door u genoemde –  belangenafweging onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners van de omliggende wijken. De bewonersorganisatie zal zich blijven inzetten voor alternatieven voor het Oosterhamriktracé en nodigt u uit om daarover in gesprek te gaan.

Bewoners buiten spel in dwaze plannen voor de Oosterhamrikzone

Vrijdag 12 november heeft wethouder Broeksma de plannen van het College voor het verkeerscirculatieplan gepresenteerd in de hoop dat de Raad het plan op woensdag 22 december zal goedkeuren. Ondanks de verkiezingsbelofte van een aantal partijen en de wensen van de bewoners is het Oosterhamriktracé in de plannen doorgedrukt. In de gemeente Groningen wordt niet geluisterd naar burgers. De bewoners hebben een alternatief plan gemaakt: de Groene Oosterhamrikzone, maar de gemeenteraad gaat nu stemmen over de aanleg van het Oosterhamriktracé van maar liefst 100 miljoen euro.

Al vijftien jaar speelt het plan om de huidige busbaan waar niemand last van heeft enkele honderden meters te verplaatsen en waar nu de busbaan ligt een auto-ontsluitingsweg te maken van de ring naar de stad. Het plan heeft enorme consequenties voor de leefomgeving en knelt aan alle kanten.

Het meest knellend is de situatie in de E. Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat. Met de verplaatsing van de busbaan naar deze straten gaan daar alle parkeerplaatsen verloren en worden voortuinen door de gemeente grotendeels in beslag genomen. Smalle rijstroken naast de busbaan verbinden de huizen met de rest van de stad. Dat deze straten ook door overig verkeer wordt gebruikt, wordt voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten. Een busje dat iets moet uitladen zal voor een opstopping zorgen. Een verhuisauto of klusauto kan nergens meer terecht. En volgens het voorstel moet de gemeente niet bang zijn om harde maatregelen te nemen om het autobezit voor bewoners in deze twee straten vrijwel onmogelijk te maken.

Bewoners niets gevraagd
Het doel van het OHT was volgens de Gemeente eerst dat het UMCG beter bereikbaar moest worden, een paar jaar later was het belangrijkste argument dat de Petrus Camperssingel ontlast moest worden, en nu is het verhaal dat de weg er voornamelijk voor ons Oosterparkers zelf ligt. Alleen is de Oosterparkers helemaal niets gevraagd. Wij geloven niet de bewoners van de Oliemuldersweg of Zaagmuldersweg blij gaan worden van al de extra auto’s door hun straat. Laat staan van de files die in de spits gegarandeerd voor zullen gaan komen. Fijn zo’n ronkende auto voor je deur. Sommigen zullen misschien beweren dat “vooruitgang” niet is tegen te houden maar deze vooruitgang leidt alleen tot achteruitgang van het karakter en de leefbaarheid van onze mooie wijk. Nog erger wordt men als men zich na het lezen van de toelichting op de mobiliteitsvisie realiseert dat het helemaal niet om onze wijk of onze mobiliteit gaat. Het College wil graag dat de Diepenring autoluw gemaakt gaat worden en dat lukt alleen als al dat verkeer over de J. C. Kapteynlaan en de Petrus Campersingel gestuurd kan worden. En dat is alleen maar mogelijk als deze druk gebruikte wegen een extra auto-ontsluiting naar de ring door de Oosterhamrikzone gaat krijgen. Daarmee is deze ontsluitingsweg dus helemaal niet bedoeld voor de omliggende wijken.

Hoe moeilijk is het om dit gewoon eerlijk uit te dragen? Waarom verdraait het stadsbestuur steeds de beeldvorming? Uiteindelijk gaan de plannen die zeven jaar geleden gemaakt ondanks alle inspraakprocedures gewoon door. Dat dit ingaat tegen de verkiezingsbeloftes van 2017, haaks staat op de groene ambities van dit College en enorme consequenties heeft voor de bewoners lapt de gemeente aan zijn laars. Oh ja, dat dit grapje meer dan 100 miljoen gaat kosten kom je alleen te weten als je alle papieren heel goed doorleest. Volgens ons zijn er wel betere doelen voor dat geld te vinden.

Wat kunnen Oosterparkers doen?
De raad gaat op 22 december een besluit nemen over het Oosterhamriktracé. Als je wilt dat de gemeenteraad ‘nee tegen het Tracé’ zegt, laat dan van je horen. Wij gaan protestacties organiseren. Maar je kunt zelf ook wat doen. Mail de Gemeente, stuur brieven, maak ze duidelijk dat je het niet pikt. Alleen met massale steun van jullie kunnen we nog wat bereiken.

Geef je nu op voor Expeditie Oosterparkwijk!

Op 28 AUGUSTUS 2021 organiseren WIJ Oosterparkwijk, Oosterlicht en de BO de 2e editie van Expeditie Oosterpark! Het sport- en spelevenement voor de Oosterparkwijk! Woon of werk jij in de wijk én wil jij (weer) meedoen met de zeskamp? Geef je team dan op door een e-mail te sturen naar expeditieoosterparkwijk@gmail.com Ook dit jaar zijn er weer geweldige prijzen te winnen!

Wanneer: zaterdag 28 augustus
Waar: Speeltuingebouw SVO
Tijd: 13.00 tot circa 16.30 uur

Een team bestaat uit zes deelnemers vanaf 12 jaar. Het is ook geschikt als jij wat minder valide bent.

Prijzen
1e prijs: Barbecue (60 personen)
2e prijs: Brunch (35 personen)
3e prijs: Naar een sportwedstrijd (30 personen)

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM die gelden op de dag van het evenement. Houd onze facebookpagina in de gaten voor nieuws en ontwikkelingen.