Volg de BO

Bodemsanering ontwikkellocatie Florakade

Van de gemeente:

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de ontwikkellocatie aan de Florakade. Wij maken de locatie geschikt voor nieuwe woningen. Zoals u wellicht heeft vernomen zijn de sloopwerkzaamheden van de gebouwen afgerond. Ook hebben we een bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat op een aantal plaatsen op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging. Deze verontreiniging levert geen gevaar op voor de omgeving maar moet wel worden gesaneerd met het oog op de toekomstige woonfunctie. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een reinigingsinstallatie. Tegelijkertijd worden ook de aanwezige verhardingen (vloeren, funderingen, etc.) verwijderd. Na afloop van de sanering wordt het terrein met grond aangevuld, geëgaliseerd en worden de hekken verwijderd.

Luchtfoto Florakade

Zoals u op bovenstaande luchtfoto ziet is het een groot terrein. Wij doen uiteraard ons best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Planning
De werkzaamheden voor de bodemsanering zullen plaatsvinden in de periode september ‐ december 2016.

Communicatie
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer Jeroen Visser of de heer Remco Andringa van de Gemeente Groningen, telefoonnummer 14050.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.