Volg de BO

Toekomstplannen Oosterparkheem


Op 17 november 2022 hebben we als Bewonersorganisatie Oosterpark met de wethouder gesproken over het Oosterparkheem. Namens velen spraken wij toen de wens uit dat het Oosterparkheem weer een mooie plek zou worden, waar oudere Oosterparkers die enige hulp nodig hebben weer veilig kunnen wonen. De wethouder heeft toegezegd dat zij haar uiterste best zou gaan doen om te proberen dit voor elkaar te krijgen.

Donderdag 8 juni waren wij te gast bij Woonzorg Nederland, de coöperatie die eigenaar is van het complex, om met andere partijen te bespreken hoe het vanaf nu verder moet. Woonzorg had eerder al zo’n gesprek gevoerd met de huidige bewoners van het pand en andere betrokken partijen in de Oosterpark, zoals het WIJ-team en de gemeente. Gelukkig wijzen nog steeds alle neuzen dezelfde kant op. Woonzorg Nederland, de gemeente, bewoners en het WIJ-team delen allemaal dezelfde droom, namelijk dat het Oosterparkheem weer een plek van, voor en met de Oosterparkers wordt. Een pand met een restaurant en maaltijdservice, met activiteiten voor bewoners en andere geïnteresseerden en met wellicht een of twee kamers waar men na een operatie of ziekenhuisopname nog even kan bijkomen. Kortom: een plek waar het fijn wonen en verblijven is. Dat betekent ook dat naast professionele zorg er ook vrijwillige handjes moeten zijn, die onze oudere wijkbewoners een fijne tijd geven.

De definitieve plannen worden nu ontwikkeld. Op ons advies zal Woonzorg Nederland uiterlijk in het najaar van 2023 de omwonenden en overige belangstellenden informeren. Voor alle duidelijkheid: we hebben nadrukkelijk aangegeven dat niemand zit te wachten op de onrust die bewoners in het verleden hebben meegemaakt. Die mening wordt gedeeld door alle betrokkenen. De race is nog niet helemaal gelopen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het Oosterparkheem een mooie tijd tegemoet gaat.

Eddy houdt zijn hoofd koel in de zomer met zijn groene tuintje in Binnenstad-Oost

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken, 25 mei 2023

In de zomer kunnen hoge temperaturen zorgen voor behoorlijk wat overlast. Niet kunnen slapen, uitdroging en flauwvallen zijn daar voorbeelden van. Er is een woord voor: hittestress. Concertfotograaf Eddy Taatgen woont in Binnenstad-Oost. Hij heeft met advies op maat van energiecoach Charlotte Tabak zijn tuin omgetoverd tot een groene oase in de binnenstad. Daarmee zorgt hij dat het midzomer een paar graden koeler is in zijn huis en in de omgeving. “Ik heb letterlijk oog voor de wereld en zijn groen”, lacht Eddy. “Daarnaast bespaart het me jaarlijks veel geld. Het is een win-win situatie.”

Advies
De maatregelen die Eddy genomen heeft, bestaan uit weinig tegels en veel planten en bomen in zijn tuin. Langs zijn woning heeft Eddy twee geveltuintjes aangevraagd via de gemeente.

“Daar heb ik allemaal weidebloemen gezaaid zodat de bijtjes en andere insecten een plekje hebben in de kale binnenstad”, vertelt hij. Ook zorgt hij met klimop langs de buitenmuren van zijn woning voor een extra laag isolatie.  

“Deze klimop zorgt er in de zomer voor dat de zon niet rechtstreeks op de muur schijnt”, legt de energiecoach uit. “Daardoor blijft het binnen koeler.”  

Energiecoach 
Er zijn allerlei tips om de temperatuur in je huis onder controle te krijgen. Voor persoonlijk advies kan er via de website van DuurzaamGroningen gratis een afspraak gemaakt worden met een energiecoach.  

“Het eerste wat ik doorneem bij een afspraak in de zomer zijn maatregelen om de warmte buiten te houden”, legt Charlotte uit. “Gordijnen dicht doen en je ramen en deuren overdag ook. En gebruik je zonnescherm op warme dagen.” 

Geldbesparende tips 
Een energiecoach geeft tips over maatregelen in je tuin, je huis en het gebruik van elektrische apparaten. Wanneer mensen zelf niet in de mogelijkheid zijn om een maatregel uit te voeren, dan zorgt de energiecoach voor een gratis klusjesman. 

Met de juiste maatregelen zijn er honderden euro’s per jaar te besparen volgens Charlotte. Volgens de energiecoach kun je beter een ventilator gebruiken dan een airco. Want een airco verbruikt 15 keer meer elektriciteit op jaarbasis dan een ventilator. 

“Het advies hangt natuurlijk af per huis, een huis moet wel comfortabel zijn”, stelt Charlotte. “Waar het in de zomer 40 graden kan worden, begrijp ik dat de bewoners de airco aanzetten. Deze geeft uiteindelijk meer verkoeling bij extreme hitte. “ 

Grote maatregelen 
De energiecoach geeft aan dat het ook goed is om een afspraak te maken wanneer je advies wilt over dakisolatie, zonnepanelen, het vervangen van ramen of het plaatsen van een warmtepomp.  

Dit zijn maatregelen die er in de winter voor zorgen dat je geld bespaart. De energiecoach kan je doorverwijzen naar ondernemers en bedrijven die je kunt inschakelen voor het werk. Ook kan de energiecoach je meer vertellen over de verschillende subsidies die er zijn om deze maatregelen (deels) mee te betalen. 

Waarom nu een afspraak voor de winter? 
De ondernemers die zich bezighouden met deze maatregelen hebben het ontzettend druk. Daarom is het slim om nu een afspraak in te plannen met een energiecoach, zodat je er als bewoner komende winter voordeel van hebt.

Open brief aan de Raad van Bestuur van het UMCG

Verzonden op zondag 19 december door de Bewonersorganisatie Oosterpark

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het media offensief van uw Raad over de noodzaak van de aanleg van het Oosterhamriktracé. We stellen het op prijs dat het UMCG eindelijk in de openbaarheid toegeeft dat zij, en niet de Gemeente Groningen de drijvende kracht is achter deze plannen. Het heeft lang geduurd voordat dit eindelijk zo duidelijk wordt toegegeven.

Zoals u zich zorgen maakt over die kwetsbare patiënten die in de spits naar het ziekenhuis toe moeten, zo maken wij ons zorgen over de veiligheid van de schoolkinderen die de drukke busbaan en autoweg moeten passeren als zij naar school toe gaan.

Al heel veel jaren was het standaard antwoord als het UMCG werd aangesproken op het vele verkeer wat het UMCG dagelijks aantrekt, dat u veel hebt gedaan aan het beperken van het autogebruik van uw personeel en dat u patiënten er in de standaard brief op wijst dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de P&R bij Kardinge. Hiervoor zijn wij u natuurlijk dankbaar.

Maar zou het na zoveel jaar niet tijd worden, dat het UMCG – voordat u uw zinnen zet op een autoverbinding die weinig oplost en de gemeenschap meer dan 100 miljoen gaat kosten – de eigen bedrijfsvoering eens onder de loep gaat nemen?

Vandaar dat wij, mede naar aanleiding van de stukken in de pers en van uw brief aan de Gemeenteraad, het UMCG een aantal vragen willen stellen.

1) U geeft aan dat de aanleg van het Oosterhamriktracé in het belang is van de vele duizenden patiënten die dagelijks uw ziekenhuis bezoeken. In de huidige plannen is er slechts sprake van 450 patiënten die het tracé gaan gebruiken. Zijn de reisbewegingen van deze 450 patiënten dergelijke rigoureuze ingrepen en een miljoeneninvestering waard?

2) In de huidige plannen is het tracé een 30 kilometerweg. Sluit dit nog wel aan bij uw beeld van een snelle verbinding?

3) Het Oosterhamriktracé levert een tijdsbesparing van 50 seconden op voor ritten over de Petrus Campersingel. Hoe lost dit het probleem op?

4) Zou de stress van de vele patiënten die mogelijk in de file komen te staan ook verholpen kunnen worden door in uw communicatie aan te geven dat de Singel tussen 07.30 uur en 9.00 uur en tussen 15.30 uur en 17.30 uur slecht bereikbaar is en dat het daarom verstandig is om 10 minuten eerder van huis te gaan?

5) Heeft u nader onderzocht in hoeverre de door corona noodzakelijke telefonische herhalingsconsulten ook in de toekomst voortgezet kunnen worden? En welke besparing in vervoersmobiliteit van patiënten dit zou kunnen opleveren?

6) Heeft u ooit overwogen om een deel van de patiënten die van verder weg en komen en waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat ze met de auto komen pas na 10.00 en voor 14.00 uur voor een consult uit te nodigen?

7) Wij leven in een 24-uurs maatschappij.  In hoeverre heeft u overwogen om een klein deel van de consulten naar het begin van de avond te verplaatsen. Niet alleen zou dit positief voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis zijn, maar ook voor een groep zelfstandigen zou dit een uitstekend alternatief kunnen zijn.

8) Heeft u als Raad ooit overwogen om, samen met de Gemeente, Kardinge, P&R te verrijken met een UMCG parkeerdek waar bezoekers en patiënten hun auto’s op een veilige en overdekte plek kunnen parkeren en hier vandaan met snelle elektrische pendelbusjes naar UMCG Noord kunnen worden vervoerd? Over de snelle Busbaan?

9) Het is destijds een bewuste keuze geweest om in de binnenstad te blijven, moeten bewoners van aanpalende wijken nu maar boeten voor de keuzes van toen?

10) Hadden veel van deze vragen niet beantwoord kunnen worden als er in een eerder stadium overleg was geweest tussen het UMCG en de besturen van de bewonersorganisaties van de omliggende wijken om samen te kijken naar alternatieve oplossingen voor de bereikbaarheid van het UMCG. Echter, er is meer dan twee jaargeen enkel contact of overleg geweest.

Wij zijn van mening dat met aanzienlijk lagere investeringen dan de eerder 100 miljoen euro die het Oosterhamriktracé minimaal gaat kosten de bereikbaarheid van het ziekenhuis veel beter gewaarborgd kan worden. Wij nodigen u daarom van harte uit om over bovenstaande vragen met ons, eventueel in het openbaar, in debat te gaan. Waarbij ons gedeelde einddoel, betere bereikbaarheid van het UMCG voor patiënten centraal zal staan. We nodigen ook de wethouder uit om hieraan deel te nemen.

Gelet op het bovenstaande is de bewonersorganisatie van mening dat in de – door u genoemde –  belangenafweging onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners van de omliggende wijken. De bewonersorganisatie zal zich blijven inzetten voor alternatieven voor het Oosterhamriktracé en nodigt u uit om daarover in gesprek te gaan.

Bewoners buiten spel in dwaze plannen voor de Oosterhamrikzone

Vrijdag 12 november heeft wethouder Broeksma de plannen van het College voor het verkeerscirculatieplan gepresenteerd in de hoop dat de Raad het plan op woensdag 22 december zal goedkeuren. Ondanks de verkiezingsbelofte van een aantal partijen en de wensen van de bewoners is het Oosterhamriktracé in de plannen doorgedrukt. In de gemeente Groningen wordt niet geluisterd naar burgers. De bewoners hebben een alternatief plan gemaakt: de Groene Oosterhamrikzone, maar de gemeenteraad gaat nu stemmen over de aanleg van het Oosterhamriktracé van maar liefst 100 miljoen euro.

Al vijftien jaar speelt het plan om de huidige busbaan waar niemand last van heeft enkele honderden meters te verplaatsen en waar nu de busbaan ligt een auto-ontsluitingsweg te maken van de ring naar de stad. Het plan heeft enorme consequenties voor de leefomgeving en knelt aan alle kanten.

Het meest knellend is de situatie in de E. Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat. Met de verplaatsing van de busbaan naar deze straten gaan daar alle parkeerplaatsen verloren en worden voortuinen door de gemeente grotendeels in beslag genomen. Smalle rijstroken naast de busbaan verbinden de huizen met de rest van de stad. Dat deze straten ook door overig verkeer wordt gebruikt, wordt voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten. Een busje dat iets moet uitladen zal voor een opstopping zorgen. Een verhuisauto of klusauto kan nergens meer terecht. En volgens het voorstel moet de gemeente niet bang zijn om harde maatregelen te nemen om het autobezit voor bewoners in deze twee straten vrijwel onmogelijk te maken.

Bewoners niets gevraagd
Het doel van het OHT was volgens de Gemeente eerst dat het UMCG beter bereikbaar moest worden, een paar jaar later was het belangrijkste argument dat de Petrus Camperssingel ontlast moest worden, en nu is het verhaal dat de weg er voornamelijk voor ons Oosterparkers zelf ligt. Alleen is de Oosterparkers helemaal niets gevraagd. Wij geloven niet de bewoners van de Oliemuldersweg of Zaagmuldersweg blij gaan worden van al de extra auto’s door hun straat. Laat staan van de files die in de spits gegarandeerd voor zullen gaan komen. Fijn zo’n ronkende auto voor je deur. Sommigen zullen misschien beweren dat “vooruitgang” niet is tegen te houden maar deze vooruitgang leidt alleen tot achteruitgang van het karakter en de leefbaarheid van onze mooie wijk. Nog erger wordt men als men zich na het lezen van de toelichting op de mobiliteitsvisie realiseert dat het helemaal niet om onze wijk of onze mobiliteit gaat. Het College wil graag dat de Diepenring autoluw gemaakt gaat worden en dat lukt alleen als al dat verkeer over de J. C. Kapteynlaan en de Petrus Campersingel gestuurd kan worden. En dat is alleen maar mogelijk als deze druk gebruikte wegen een extra auto-ontsluiting naar de ring door de Oosterhamrikzone gaat krijgen. Daarmee is deze ontsluitingsweg dus helemaal niet bedoeld voor de omliggende wijken.

Hoe moeilijk is het om dit gewoon eerlijk uit te dragen? Waarom verdraait het stadsbestuur steeds de beeldvorming? Uiteindelijk gaan de plannen die zeven jaar geleden gemaakt ondanks alle inspraakprocedures gewoon door. Dat dit ingaat tegen de verkiezingsbeloftes van 2017, haaks staat op de groene ambities van dit College en enorme consequenties heeft voor de bewoners lapt de gemeente aan zijn laars. Oh ja, dat dit grapje meer dan 100 miljoen gaat kosten kom je alleen te weten als je alle papieren heel goed doorleest. Volgens ons zijn er wel betere doelen voor dat geld te vinden.

Wat kunnen Oosterparkers doen?
De raad gaat op 22 december een besluit nemen over het Oosterhamriktracé. Als je wilt dat de gemeenteraad ‘nee tegen het Tracé’ zegt, laat dan van je horen. Wij gaan protestacties organiseren. Maar je kunt zelf ook wat doen. Mail de Gemeente, stuur brieven, maak ze duidelijk dat je het niet pikt. Alleen met massale steun van jullie kunnen we nog wat bereiken.

Geef je nu op voor Expeditie Oosterparkwijk!

Op 28 AUGUSTUS 2021 organiseren WIJ Oosterparkwijk, Oosterlicht en de BO de 2e editie van Expeditie Oosterpark! Het sport- en spelevenement voor de Oosterparkwijk! Woon of werk jij in de wijk én wil jij (weer) meedoen met de zeskamp? Geef je team dan op door een e-mail te sturen naar expeditieoosterparkwijk@gmail.com Ook dit jaar zijn er weer geweldige prijzen te winnen!

Wanneer: zaterdag 28 augustus
Waar: Speeltuingebouw SVO
Tijd: 13.00 tot circa 16.30 uur

Een team bestaat uit zes deelnemers vanaf 12 jaar. Het is ook geschikt als jij wat minder valide bent.

Prijzen
1e prijs: Barbecue (60 personen)
2e prijs: Brunch (35 personen)
3e prijs: Naar een sportwedstrijd (30 personen)

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM die gelden op de dag van het evenement. Houd onze facebookpagina in de gaten voor nieuws en ontwikkelingen.