Stelling: Liever een park of speelplek voor de deur dan een auto

Veel bewoners hebben een auto, sommige huishoudens hebben er zelfs twee. In deze tijd is het belangrijk mobiel te zijn, zodat je je snel kunt verplaatsen, van huis naar werk en terug, naar de supermarkt, naar familie of vrienden, naar school om kinderen weg te brengen en op te halen etc. Dan is het toch wel heel handig dat je de auto op straat, liefst voor je huis, kunt parkeren. Is het niet ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om bewoners voldoende parkeercapaciteit te verschaffen? Moeten er op sommige plekken in de omgeving niet meer parkeergelegenheid komen zodat een parkeerplaats voor iedere bewoner met een auto op loopafstand gegarandeerd is? In sommige straten wordt het gebrek aan parkeerplaatsen als een nijpend probleem ervaren.

Dit betoog zal wellicht niet voor iedereen gelden. In Groningen blijkt lang niet iedereen een auto te bezitten. Recente cijfers tonen aan dat maar liefst 43,9% van de huishoudens in onze stad geen auto heeft. Dit komt natuurlijk ook door het grote aantal studenten dat de stad huisvest. Deelauto’s worden steeds populairder en zijn misschien een goede oplossing voor de toekomst. Auto’s zijn slecht voor het milieu en verkeersveiligheid en in de stad kun je, als het moet, prima met fiets of openbaar vervoer uit de voeten. Deze ontwikkelingen doen de vraag rijzen of al dat blik op straat nog wel nodig is. Verpesten de auto’s, meestal geparkeerd aan weerszijden van de straten, niet het straatbeeld? Waar auto’s staan zou ook ruimte gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld een groenstrook of een recreatieplaats. Moeten we niet juist af van de vanzelfsprekende luxe van een parkeerplek aan de straat en meer ruimte bieden voor groen en speelgelegenheid?

Lees verder

Eerste parkeerpeiling gaat geteld worden

Op maandagavond 15 januari wordt de uitslag bekend gemaakt van de eerste parkeerpeiling in de Oosterparkwijk. Het betreft hier een experiment van de Gemeente Groningen en de Bewonersorganisatie Oosterpark, over de invoering van betaald parkeren in die delen van de wijk waar nog geen betaald parkeren actief is.

De Gemeenteraad heeft afgelopen jaar besloten dat het mogelijk is om betaald parkeren in deze wijk in te voeren als de bewoners dat graag willen. Hiervoor hebben de Gemeente en de Bewonersorganisatie het resterende deel van de wijk in 5 stukken verdeeld. Als 10% van de bewoners in zo’n stuk aangeven dat ze graag willen weten hoe de overige bewoners van dat deel over betaald parkeren denken, krijgt iedereen die daar woont een stemformulier thuis gestuurd. Bewoners uit dat deel halen samen met leden van de Bewonersorganisatie de formulieren huis aan huis op. Na een periode van 2 weken sluit de inleverdatum en worden de stemmen geteld. Voor deze telling worden de bewoners uitgenodigd. En als de meerderheid van de bewoners besluiten dat ze betaald parkeren willen wordt betaald parkeren binnen enkele maanden ingevoerd.

Een groep bewoners van de Oosterhamrikkade wilden graag een peiling over dit onderwerp. Vlak voor de kerstvakantie heeft deze plaatsgevonden en maandagavond 15 januari wordt de uitkomst bekend gemaakt.

De Bewonersorganisatie is tevreden over het verloop van de eerste peiling.

“Er zijn meer dan 70% van de stemformulieren opgehaald. Daar zijn we heel blij mee. Dat is twee maal zoveel reacties als de beste peiling die de Gemeente eerder in andere wijken via de computer heeft georganiseerd. Wij zijn als BO niet voor of tegen invoer betaald parkeren. Wij vinden echter wel dat bij beslissingen die zo ingrijpen in de woonomgeving van bewoners van de Oosterparkwijk de stem van de betrokken bewoners bepalend moet zijn.”

“Tegelijkertijd zien wij ook dat dit systeem ook zijn zwakke plekken heeft. Bewoners die het dichtste wonen bij straten waar al betaald parkeren is ingevoerd hebben aantoonbaar meer last van auto’s die daar door anderen geparkeerd worden, dan bewoners die daar verder weg van wonen. Dat zie je ook terug bij de stemming in dit deel van de wijk. Kleinere gebieden maken dan de vijf die we nu hebben zou een oplossing zijn. De Gemeente is er echter geen voorstander van om de wijk in meer kleinere gebieden op te splitsen en daar hebben ze goede argumenten voor. Dit was het maximale wat er uit te halen was. Anders was betaald parkeren ingevoerd in de hele wijk, zonder dat de bewoners er iets over te zeggen kregen.”

Bewoners uit de Oosterparkwijk die ook een peiling voor hun gebied willen aanvragen kunnen terecht op de site van de parkeermaatregelen van de gemeente en dan scrollen naar Oosterparkwijk.

Betaald parkeren, met draagvlak

Al een aantal jaar levert het (on)betaald parkeren in de wijk onrust op. Buurten ondervinden vooral overlast van forenzen. De gemeente heeft begin 2015 daarom een enquête verspreid in de wijk. In oktober volgde nog een inspraakavond voor de bewoners. Uit deze twee contactmomenten bleek, naar onze mening, niet voldoende draagvlak van de hele wijk. Dat hebben we vorig jaar aangekaart bij de raadscommissie, die onze mening deelde. De wethouder heeft toen een nieuw plan moeten maken en wij hebben daar een voorstel voor gedaan. Dat voorstel is uitgewerkt naar de huidige visie.

Lees verder

Lopende zaken, week 38

Een volle agenda, afgelopen vrijdagochtend. We hebben de huidige stand van het Oosterhamriktrace, de Coöperatieve Wijkraad, wijkkrant en betaald parkeren door genomen. Deze week hebben we bijeenkomsten voor de eerste twee onderwerpen. Die zullen bepalend zijn over hoe de BO zich verder zal mengen in deze projecten.

Lees verder

Betaald parkeren, van voorstel naar uitstel

Vorige week schreven we dat begin november het college van B&W besloten had om het betaald parkeren over de hele wijk uit te breiden. Belangrijk doel van de Bewonersorganisatie Oosterpark is dat bij belangrijke beslissingen over de wijk, de mening van zoveel mogelijk Oosterparkers te laten horen. Daarom werkten wij mee aan het opstellen van de enquête en hebben wij tot half april dit jaar met de Gemeente over wel of niet invoering van betaald parkeren gesproken.

Er heeft 13% van de Oosterparkers gereageerd op de enquête. 51% was voor en 49% was tegen invoering. Het grootste deel van de mensen die reageerden kwam uit het gebied Slachthuisstraat en Bloemenbuurt-Zuid. Op de inspraakavond verschenen rond de 75 mensen en die waren vrijwel allemaal tegen. De wethouder van verkeer vond dat hij de conclusie kon trekken, dat heel de Oosterparkwijk voor betaald parkeren was.

Naar de gemeenteraad

Wij vinden dat uit de inspraakavond en enquête niet kan worden geconcludeerd dat de hele Oosterparkwijk voor of tegen betaald parkeren is. Daarop besloot de BO in te spreken op de commissievergadering van de Gemeenteraad, gehouden op 23 november.

Klik hier voor wat we hebben gezegd tegen de Gemeenteraadscommissie.

Vooraf aan de commissievergadering hebben wij gesproken met verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen en hun gezegd dat wij vinden dat deze conclusie niet getrokken had mogen worden. Omdat de Gemeenteraad als voorwaarde stelt dat bij invoering van betaald parkeren de bewoners van een wijk overwegend voor moeten zijn, hebben ze in de commissievergadering aangegeven dat ze het plan van betaald parkeren nu niet kunnen steunen en heeft de Wethouder het plan ingetrokken.

Nieuw voorstel

De Wethouder heeft gezegd dat hij een nieuw voorstel gaat maken. Wanneer hij dat gaat doen is ons onbekend. Of de wethouder dan opnieuw met de BO of andere bewoners wil praten, voor hij het plan indient, is ook onbekend. Wij hopen wel dat er snel een oplossing komt waar zoveel mogelijk Oosterparkers het mee eens zijn. Een plan wat de parkeerproblemen in een deel van de wijk oplost en geen nieuwe problemen in andere delen van de wijk oproept. En dus niet dat er wel betaald moet worden, maar dat er niets wordt opgelost.

Wil je meer weten over dit onderwerp of over andere zaken in de wijk mail ons dan. Of kom eens langs, wij zijn bijna elke vrijdagmorgen van 09.00 – 10.30 uur te vinden in het Treslinghuis.