Volg de BO

Betaald parkeren in de Oosterparkwijk


Afgelopen week hebben gemeente en wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld om betaald parkeren in te gaan voeren in verschillende wijken van de stad. Ze willen dat nu ook in de hele Oosterparkwijk invoeren. Eind april beslist de gemeenteraad over deze plannen. Als de gemeenteraad akkoord gaat zal naar verwachting voor eind van het jaar betaald parkeren zijn ingevoerd in onze wijk.
We hebben het afgelopen jaar veel mails gekregen van mensen die graag wilden dat het werd ingevoerd maar ook tegenstanders hebben van zich laten horen. Zonder een oordeel over deze plannen uit te spreken constateren wij dat er in dat deel van de wijk waar het nu nog niet is ingevoerd vrijwel geen vrije plek te vinden is. ’s Avonds wordt zowel op de stoep als op de hoeken van straten geparkeerd. Verder hebben we ook gezien dat een deel van de parkeerplekken wordt ingenomen door wijkbewoners die in dat deel van de wijk wonen waar betaald parkeren wel is ingevoerd maar die om wat voor reden dan ook geen parkeervergunning hebben.


Tuintjes of speelplekken?Als er door de invoer van betaald parkeren in een straat voldoende parkeerruimte blijkt te zijn kunnen bewoners van die straat aan de gemeente vragen om van een aantal van die plekken tuintjes of speelplekken te maken. Hebben jullie als bewoners interesse? Neem dan contact met ons op: bestuurbo@hotmail.com. Het is natuurlijk dan wel zo dat het merendeel van je buren het ook moet willen. 

Brief over parkeren verkeerd bezorgd

Er zijn brieven aan de Oliemuldersweg bezorgd, waarin staat dat er per 1 november betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Deze brief was eigenlijk alleen bedoeld voor nummers 88 t/m 126.

Lees verder

Huidige situatie parkeren

Nu de vakantieperiode voorbij is, neemt de druk in onze wijk weer toe. De mensen die in de buurt van onze wijk werken of een bezoekje brengen, parkeren graag in de straten waar het gratis is. Het hoefde dan ook niet lang te duren of we kregen er al gauw vragen over. Daarom hier een uitgebreide update.

Peilingposter: "Betaald parkeren? - Ja / Nee - Iedere setm telt mee"
Peilingposter

In De Velden en het gebied tussen de Klaprooslaan en Irislaan is vorig jaar op verzoek van bewoners een peiling gehouden. In beide gebieden hebben bewoners gekozen voor de invoer van betaald parkeren. Daarna moest de raad instemmen met het vrijmaken van geld voor de aanschaf van parkeermeters. Vanwege de verkiezingen en het inwerken van de nieuwe Raad en College, heeft de Raad dat pas deze maand kunnen doen. De afdeling parkeren heeft haar uiterste best gedaan om het proces te vervroegen, helaas was dit niet mogelijk. Als alles nu goed gaat wordt in de boven genoemde gebieden op 1 november betaald parkeren ingevoerd .

Andere delen van de wijk

In het blok Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Merelstraat zijn voor de zomervakantie voldoende aanvragen binnengekomen voor een peiling. In overleg met afdeling parkeren is besloten dat er zo snel mogelijk een stemming plaats gaat vinden.

In het gebied tussen de Resedastraat, Pioenstraat en Florakade is de vereiste 10% aanvragen nog steeds niet gehaald. Verwacht wordt dat na invoer van betaald parkeren in de eerder genoemde twee blokken, er snel voldoende stemmen zullen zijn. Zodat ook in dit blok een peiling zal gaan plaats vinden.

Het laatste blok, vanaf nieuwbouw aan de Pioenstraat, Florakade, Paradijsvogelstraat zijn nog bijna geen aanvragen binnen. In het gehele gebied zijn veel voorzieningen getroffen om op eigen grond te parkeren. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat bewoners de overlast in de toekomst daar zo groot vinden dat er toch een stemming gaat plaats vinden.

Werkwijze in samenwerking tussen BO en gemeente

Het huis aan huis ophalen van de stembiljetten heeft tot nu toe verreweg de meeste respons opgeleverd. Dat in tegenstelling met andere methoden die de gemeente gebruikt. Deze manier om tot invoering te komen, is in overleg tussen de gemeente en de BO gekozen. De Raad vindt het namelijk nog steeds van belang, dat invoer van betaald parkeren alleen kan plaatsvinden als de betrokken bewoners dit steunen.

Experiment Florakade

Op de Florakade vindt binnenkort een experiment plaats waarbij er geschakeld geparkeerd zal worden. Het doel hiervan is om de snelheid in deze straat terug te brengen naar de voorgeschreven 30 km. Er is overleg geweest tussen de bewoners en de gemeente. Na twee maanden gaat er met de bewoners geëvalueerd worden of de maatregel werkt en of deze definitief gemaakt gaat worden. De BO heeft regelmatig contact met de initiatiefnemer van dit experiment.

Bewonersorganisatie, wat doen jullie nu?

Bewonersorganisatie, wat doen jullie nu? In de zomervakantie hebben we het wel wat rustiger aan gedaan. Maar we hebben zeker niet stil gezeten. En nu de vakantieperiode voorbij is, zijn we weer in volle gang.

Lees verder

Stelling: Liever een park of speelplek voor de deur dan een auto

Veel bewoners hebben een auto, sommige huishoudens hebben er zelfs twee. In deze tijd is het belangrijk mobiel te zijn, zodat je je snel kunt verplaatsen, van huis naar werk en terug, naar de supermarkt, naar familie of vrienden, naar school om kinderen weg te brengen en op te halen etc. Dan is het toch wel heel handig dat je de auto op straat, liefst voor je huis, kunt parkeren. Is het niet ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om bewoners voldoende parkeercapaciteit te verschaffen? Moeten er op sommige plekken in de omgeving niet meer parkeergelegenheid komen zodat een parkeerplaats voor iedere bewoner met een auto op loopafstand gegarandeerd is? In sommige straten wordt het gebrek aan parkeerplaatsen als een nijpend probleem ervaren.

Dit betoog zal wellicht niet voor iedereen gelden. In Groningen blijkt lang niet iedereen een auto te bezitten. Recente cijfers tonen aan dat maar liefst 43,9% van de huishoudens in onze stad geen auto heeft. Dit komt natuurlijk ook door het grote aantal studenten dat de stad huisvest. Deelauto’s worden steeds populairder en zijn misschien een goede oplossing voor de toekomst. Auto’s zijn slecht voor het milieu en verkeersveiligheid en in de stad kun je, als het moet, prima met fiets of openbaar vervoer uit de voeten. Deze ontwikkelingen doen de vraag rijzen of al dat blik op straat nog wel nodig is. Verpesten de auto’s, meestal geparkeerd aan weerszijden van de straten, niet het straatbeeld? Waar auto’s staan zou ook ruimte gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld een groenstrook of een recreatieplaats. Moeten we niet juist af van de vanzelfsprekende luxe van een parkeerplek aan de straat en meer ruimte bieden voor groen en speelgelegenheid?

Lees verder

Eerste parkeerpeiling gaat geteld worden

Op maandagavond 15 januari wordt de uitslag bekend gemaakt van de eerste parkeerpeiling in de Oosterparkwijk. Het betreft hier een experiment van de Gemeente Groningen en de Bewonersorganisatie Oosterpark, over de invoering van betaald parkeren in die delen van de wijk waar nog geen betaald parkeren actief is.

De Gemeenteraad heeft afgelopen jaar besloten dat het mogelijk is om betaald parkeren in deze wijk in te voeren als de bewoners dat graag willen. Hiervoor hebben de Gemeente en de Bewonersorganisatie het resterende deel van de wijk in 5 stukken verdeeld. Als 10% van de bewoners in zo’n stuk aangeven dat ze graag willen weten hoe de overige bewoners van dat deel over betaald parkeren denken, krijgt iedereen die daar woont een stemformulier thuis gestuurd. Bewoners uit dat deel halen samen met leden van de Bewonersorganisatie de formulieren huis aan huis op. Na een periode van 2 weken sluit de inleverdatum en worden de stemmen geteld. Voor deze telling worden de bewoners uitgenodigd. En als de meerderheid van de bewoners besluiten dat ze betaald parkeren willen wordt betaald parkeren binnen enkele maanden ingevoerd.

Een groep bewoners van de Oosterhamrikkade wilden graag een peiling over dit onderwerp. Vlak voor de kerstvakantie heeft deze plaatsgevonden en maandagavond 15 januari wordt de uitkomst bekend gemaakt.

De Bewonersorganisatie is tevreden over het verloop van de eerste peiling.

“Er zijn meer dan 70% van de stemformulieren opgehaald. Daar zijn we heel blij mee. Dat is twee maal zoveel reacties als de beste peiling die de Gemeente eerder in andere wijken via de computer heeft georganiseerd. Wij zijn als BO niet voor of tegen invoer betaald parkeren. Wij vinden echter wel dat bij beslissingen die zo ingrijpen in de woonomgeving van bewoners van de Oosterparkwijk de stem van de betrokken bewoners bepalend moet zijn.”

“Tegelijkertijd zien wij ook dat dit systeem ook zijn zwakke plekken heeft. Bewoners die het dichtste wonen bij straten waar al betaald parkeren is ingevoerd hebben aantoonbaar meer last van auto’s die daar door anderen geparkeerd worden, dan bewoners die daar verder weg van wonen. Dat zie je ook terug bij de stemming in dit deel van de wijk. Kleinere gebieden maken dan de vijf die we nu hebben zou een oplossing zijn. De Gemeente is er echter geen voorstander van om de wijk in meer kleinere gebieden op te splitsen en daar hebben ze goede argumenten voor. Dit was het maximale wat er uit te halen was. Anders was betaald parkeren ingevoerd in de hele wijk, zonder dat de bewoners er iets over te zeggen kregen.”

Bewoners uit de Oosterparkwijk die ook een peiling voor hun gebied willen aanvragen kunnen terecht op de site van de parkeermaatregelen van de gemeente en dan scrollen naar Oosterparkwijk.

Betaald parkeren, met draagvlak

Al een aantal jaar levert het (on)betaald parkeren in de wijk onrust op. Buurten ondervinden vooral overlast van forenzen. De gemeente heeft begin 2015 daarom een enquête verspreid in de wijk. In oktober volgde nog een inspraakavond voor de bewoners. Uit deze twee contactmomenten bleek, naar onze mening, niet voldoende draagvlak van de hele wijk. Dat hebben we vorig jaar aangekaart bij de raadscommissie, die onze mening deelde. De wethouder heeft toen een nieuw plan moeten maken en wij hebben daar een voorstel voor gedaan. Dat voorstel is uitgewerkt naar de huidige visie.

Lees verder

Lopende zaken, week 38

Een volle agenda, afgelopen vrijdagochtend. We hebben de huidige stand van het Oosterhamriktrace, de Coöperatieve Wijkraad, wijkkrant en betaald parkeren door genomen. Deze week hebben we bijeenkomsten voor de eerste twee onderwerpen. Die zullen bepalend zijn over hoe de BO zich verder zal mengen in deze projecten.

Lees verder

Betaald parkeren, van voorstel naar uitstel

Vorige week schreven we dat begin november het college van B&W besloten had om het betaald parkeren over de hele wijk uit te breiden. Belangrijk doel van de Bewonersorganisatie Oosterpark is dat bij belangrijke beslissingen over de wijk, de mening van zoveel mogelijk Oosterparkers te laten horen. Daarom werkten wij mee aan het opstellen van de enquête en hebben wij tot half april dit jaar met de Gemeente over wel of niet invoering van betaald parkeren gesproken.

Er heeft 13% van de Oosterparkers gereageerd op de enquête. 51% was voor en 49% was tegen invoering. Het grootste deel van de mensen die reageerden kwam uit het gebied Slachthuisstraat en Bloemenbuurt-Zuid. Op de inspraakavond verschenen rond de 75 mensen en die waren vrijwel allemaal tegen. De wethouder van verkeer vond dat hij de conclusie kon trekken, dat heel de Oosterparkwijk voor betaald parkeren was.

Naar de gemeenteraad

Wij vinden dat uit de inspraakavond en enquête niet kan worden geconcludeerd dat de hele Oosterparkwijk voor of tegen betaald parkeren is. Daarop besloot de BO in te spreken op de commissievergadering van de Gemeenteraad, gehouden op 23 november.

Klik hier voor wat we hebben gezegd tegen de Gemeenteraadscommissie.

Vooraf aan de commissievergadering hebben wij gesproken met verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen en hun gezegd dat wij vinden dat deze conclusie niet getrokken had mogen worden. Omdat de Gemeenteraad als voorwaarde stelt dat bij invoering van betaald parkeren de bewoners van een wijk overwegend voor moeten zijn, hebben ze in de commissievergadering aangegeven dat ze het plan van betaald parkeren nu niet kunnen steunen en heeft de Wethouder het plan ingetrokken.

Nieuw voorstel

De Wethouder heeft gezegd dat hij een nieuw voorstel gaat maken. Wanneer hij dat gaat doen is ons onbekend. Of de wethouder dan opnieuw met de BO of andere bewoners wil praten, voor hij het plan indient, is ook onbekend. Wij hopen wel dat er snel een oplossing komt waar zoveel mogelijk Oosterparkers het mee eens zijn. Een plan wat de parkeerproblemen in een deel van de wijk oplost en geen nieuwe problemen in andere delen van de wijk oproept. En dus niet dat er wel betaald moet worden, maar dat er niets wordt opgelost.

Wil je meer weten over dit onderwerp of over andere zaken in de wijk mail ons dan. Of kom eens langs, wij zijn bijna elke vrijdagmorgen van 09.00 – 10.30 uur te vinden in het Treslinghuis.