Volg de BO

Open brief aan de Raad van Bestuur van het UMCG

Verzonden op zondag 19 december door de Bewonersorganisatie Oosterpark

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het media offensief van uw Raad over de noodzaak van de aanleg van het Oosterhamriktracé. We stellen het op prijs dat het UMCG eindelijk in de openbaarheid toegeeft dat zij, en niet de Gemeente Groningen de drijvende kracht is achter deze plannen. Het heeft lang geduurd voordat dit eindelijk zo duidelijk wordt toegegeven.

Zoals u zich zorgen maakt over die kwetsbare patiënten die in de spits naar het ziekenhuis toe moeten, zo maken wij ons zorgen over de veiligheid van de schoolkinderen die de drukke busbaan en autoweg moeten passeren als zij naar school toe gaan.

Al heel veel jaren was het standaard antwoord als het UMCG werd aangesproken op het vele verkeer wat het UMCG dagelijks aantrekt, dat u veel hebt gedaan aan het beperken van het autogebruik van uw personeel en dat u patiënten er in de standaard brief op wijst dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de P&R bij Kardinge. Hiervoor zijn wij u natuurlijk dankbaar.

Maar zou het na zoveel jaar niet tijd worden, dat het UMCG – voordat u uw zinnen zet op een autoverbinding die weinig oplost en de gemeenschap meer dan 100 miljoen gaat kosten – de eigen bedrijfsvoering eens onder de loep gaat nemen?

Vandaar dat wij, mede naar aanleiding van de stukken in de pers en van uw brief aan de Gemeenteraad, het UMCG een aantal vragen willen stellen.

1) U geeft aan dat de aanleg van het Oosterhamriktracé in het belang is van de vele duizenden patiënten die dagelijks uw ziekenhuis bezoeken. In de huidige plannen is er slechts sprake van 450 patiënten die het tracé gaan gebruiken. Zijn de reisbewegingen van deze 450 patiënten dergelijke rigoureuze ingrepen en een miljoeneninvestering waard?

2) In de huidige plannen is het tracé een 30 kilometerweg. Sluit dit nog wel aan bij uw beeld van een snelle verbinding?

3) Het Oosterhamriktracé levert een tijdsbesparing van 50 seconden op voor ritten over de Petrus Campersingel. Hoe lost dit het probleem op?

4) Zou de stress van de vele patiënten die mogelijk in de file komen te staan ook verholpen kunnen worden door in uw communicatie aan te geven dat de Singel tussen 07.30 uur en 9.00 uur en tussen 15.30 uur en 17.30 uur slecht bereikbaar is en dat het daarom verstandig is om 10 minuten eerder van huis te gaan?

5) Heeft u nader onderzocht in hoeverre de door corona noodzakelijke telefonische herhalingsconsulten ook in de toekomst voortgezet kunnen worden? En welke besparing in vervoersmobiliteit van patiënten dit zou kunnen opleveren?

6) Heeft u ooit overwogen om een deel van de patiënten die van verder weg en komen en waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat ze met de auto komen pas na 10.00 en voor 14.00 uur voor een consult uit te nodigen?

7) Wij leven in een 24-uurs maatschappij.  In hoeverre heeft u overwogen om een klein deel van de consulten naar het begin van de avond te verplaatsen. Niet alleen zou dit positief voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis zijn, maar ook voor een groep zelfstandigen zou dit een uitstekend alternatief kunnen zijn.

8) Heeft u als Raad ooit overwogen om, samen met de Gemeente, Kardinge, P&R te verrijken met een UMCG parkeerdek waar bezoekers en patiënten hun auto’s op een veilige en overdekte plek kunnen parkeren en hier vandaan met snelle elektrische pendelbusjes naar UMCG Noord kunnen worden vervoerd? Over de snelle Busbaan?

9) Het is destijds een bewuste keuze geweest om in de binnenstad te blijven, moeten bewoners van aanpalende wijken nu maar boeten voor de keuzes van toen?

10) Hadden veel van deze vragen niet beantwoord kunnen worden als er in een eerder stadium overleg was geweest tussen het UMCG en de besturen van de bewonersorganisaties van de omliggende wijken om samen te kijken naar alternatieve oplossingen voor de bereikbaarheid van het UMCG. Echter, er is meer dan twee jaargeen enkel contact of overleg geweest.

Wij zijn van mening dat met aanzienlijk lagere investeringen dan de eerder 100 miljoen euro die het Oosterhamriktracé minimaal gaat kosten de bereikbaarheid van het ziekenhuis veel beter gewaarborgd kan worden. Wij nodigen u daarom van harte uit om over bovenstaande vragen met ons, eventueel in het openbaar, in debat te gaan. Waarbij ons gedeelde einddoel, betere bereikbaarheid van het UMCG voor patiënten centraal zal staan. We nodigen ook de wethouder uit om hieraan deel te nemen.

Gelet op het bovenstaande is de bewonersorganisatie van mening dat in de – door u genoemde –  belangenafweging onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners van de omliggende wijken. De bewonersorganisatie zal zich blijven inzetten voor alternatieven voor het Oosterhamriktracé en nodigt u uit om daarover in gesprek te gaan.

Bewoners buiten spel in dwaze plannen voor de Oosterhamrikzone

Vrijdag 12 november heeft wethouder Broeksma de plannen van het College voor het verkeerscirculatieplan gepresenteerd in de hoop dat de Raad het plan op woensdag 22 december zal goedkeuren. Ondanks de verkiezingsbelofte van een aantal partijen en de wensen van de bewoners is het Oosterhamriktracé in de plannen doorgedrukt. In de gemeente Groningen wordt niet geluisterd naar burgers. De bewoners hebben een alternatief plan gemaakt: de Groene Oosterhamrikzone, maar de gemeenteraad gaat nu stemmen over de aanleg van het Oosterhamriktracé van maar liefst 100 miljoen euro.

Al vijftien jaar speelt het plan om de huidige busbaan waar niemand last van heeft enkele honderden meters te verplaatsen en waar nu de busbaan ligt een auto-ontsluitingsweg te maken van de ring naar de stad. Het plan heeft enorme consequenties voor de leefomgeving en knelt aan alle kanten.

Het meest knellend is de situatie in de E. Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat. Met de verplaatsing van de busbaan naar deze straten gaan daar alle parkeerplaatsen verloren en worden voortuinen door de gemeente grotendeels in beslag genomen. Smalle rijstroken naast de busbaan verbinden de huizen met de rest van de stad. Dat deze straten ook door overig verkeer wordt gebruikt, wordt voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten. Een busje dat iets moet uitladen zal voor een opstopping zorgen. Een verhuisauto of klusauto kan nergens meer terecht. En volgens het voorstel moet de gemeente niet bang zijn om harde maatregelen te nemen om het autobezit voor bewoners in deze twee straten vrijwel onmogelijk te maken.

Bewoners niets gevraagd
Het doel van het OHT was volgens de Gemeente eerst dat het UMCG beter bereikbaar moest worden, een paar jaar later was het belangrijkste argument dat de Petrus Camperssingel ontlast moest worden, en nu is het verhaal dat de weg er voornamelijk voor ons Oosterparkers zelf ligt. Alleen is de Oosterparkers helemaal niets gevraagd. Wij geloven niet de bewoners van de Oliemuldersweg of Zaagmuldersweg blij gaan worden van al de extra auto’s door hun straat. Laat staan van de files die in de spits gegarandeerd voor zullen gaan komen. Fijn zo’n ronkende auto voor je deur. Sommigen zullen misschien beweren dat “vooruitgang” niet is tegen te houden maar deze vooruitgang leidt alleen tot achteruitgang van het karakter en de leefbaarheid van onze mooie wijk. Nog erger wordt men als men zich na het lezen van de toelichting op de mobiliteitsvisie realiseert dat het helemaal niet om onze wijk of onze mobiliteit gaat. Het College wil graag dat de Diepenring autoluw gemaakt gaat worden en dat lukt alleen als al dat verkeer over de J. C. Kapteynlaan en de Petrus Campersingel gestuurd kan worden. En dat is alleen maar mogelijk als deze druk gebruikte wegen een extra auto-ontsluiting naar de ring door de Oosterhamrikzone gaat krijgen. Daarmee is deze ontsluitingsweg dus helemaal niet bedoeld voor de omliggende wijken.

Hoe moeilijk is het om dit gewoon eerlijk uit te dragen? Waarom verdraait het stadsbestuur steeds de beeldvorming? Uiteindelijk gaan de plannen die zeven jaar geleden gemaakt ondanks alle inspraakprocedures gewoon door. Dat dit ingaat tegen de verkiezingsbeloftes van 2017, haaks staat op de groene ambities van dit College en enorme consequenties heeft voor de bewoners lapt de gemeente aan zijn laars. Oh ja, dat dit grapje meer dan 100 miljoen gaat kosten kom je alleen te weten als je alle papieren heel goed doorleest. Volgens ons zijn er wel betere doelen voor dat geld te vinden.

Wat kunnen Oosterparkers doen?
De raad gaat op 22 december een besluit nemen over het Oosterhamriktracé. Als je wilt dat de gemeenteraad ‘nee tegen het Tracé’ zegt, laat dan van je horen. Wij gaan protestacties organiseren. Maar je kunt zelf ook wat doen. Mail de Gemeente, stuur brieven, maak ze duidelijk dat je het niet pikt. Alleen met massale steun van jullie kunnen we nog wat bereiken.

Kleurplatenactie groene Oosterhamrikzone

Doe mee met de kleurplatenactie voor de Groene Oosterhamrikzone! Met deze actie willen we aandacht vragen voor een groen alternatief voor de plannen voor de Oosterhamrikzone. Met meer ruimte voor fietsers, groen en minder asfalt.

Ga naar https://www.groeneoosterhamrikzone.nl/…/kleurplatenactie/ om de kleurplaat te downloaden of haal een kleurplaat af op één van de locaties in de wijk. Dat kan onder meer bij Het Oude Politiebureau, Ons Belang, SVO, WIJ Oosterpark, Jumbo, Triple-S en Bie de Buuf.

Lever je kleurplaat uiterlijk woensdag 1 december 2021 in bij Oosterhamrikkade 108b of bij E. Thomassen à Thuessinklaan 54 (afgeven of door de bus doen).

We willen de kleurplaten in december aanbieden aan de burgemeester en raadsleden.

Doe nu mee en maak kans op een leuke prijs!

Florataxi, een goed idee voor de OPW?

In verschillende wijken in onze stad rijden er elektrische auto’s rond die voor een klein bedrag mensen binnen de wijk vervoeren. Een ritje naar een buurwijk is ook mogelijk.

Zou dat iets zijn voor de Oosterparkwijk?

Dat is de vraag die de bedenkers van dit initiatief aan ons hebben gevraagd. Omdat wij niet voor jullie kunnen en willen beslissen leggen we het hier aan jullie voor.

Wijkbewoners kunnen in de eigen wijk voor € 1,00 per rit per persoon worden vervoerd. De ritprijs bedraagt € 1,75 per persoon voor een rit naar de volgende omliggende wijken; Centrum, Korrewegwijk en Oosterhoogebrug. Dit tarief geldt ook voor vervoer van en naar het UMCG. Voor vervoer van en naar het Martiniziekenhuis bedraagt de ritprijs per persoon € 4,00.De wagens worden bestuurd door vrijwilligers. Voor de juiste verzekeringen wordt vanzelfsprekend gezorgd. Er wordt dan van ’s ochtends 9 uur tot ’s avonds 9 uur gereden.

Graag jullie reacties!

Reageren kan via de mail: bestuurbo@hotmail.com of via onze facebook pagina. Reacties op onze website lezen we minder vaak.

Foto: Welmobiel Groningen. Binnenkort worden deze elektrische auto’s ingezet in verschillende wijken in Groningen.

Doe je mee met de BO?

Wij zijn bewoners van de wijk die zich inzetten voor de wijk. Dit kan gaan over verkeersmaatregelen, nieuwbouw, het buurthuis, sociale plannen, kortom: alles wat onze wijk aangaat. Dit doen wij door de samenwerking te zoeken en ervoor te zorgen dat de bewoners goed geïnformeerd worden en waar nodig kunnen meepraten.

Daarnaast ondersteunen wij bewonersinitiatieven met een subsidie of ons netwerk. Ook nemen we zelf initiatieven, zoals de organisatie van het jaarlijkse Lentefestival.

Nu komt natuurlijk de vraag: wij doen al veel voor de wijk, en we willen nog zoveel meer doen! Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om net als wij een actieve bijdrage aan de wijk te leveren.

Doe je mee? stuur ons een berichtje!

Meer weten? Neem een kijkje op deze site of mail ons: bestuurbo@hotmail.com.

Hartelijke groet en wie weet tot gauw!

Voedselbank voor bijen

Ben jij erBIJ?! In de Oosterparkwijk wordt 1 mei de Voedselbank voor Bijengeopend. (En voor andere insecten, natuurlijk.)
Bij de voedselbank voor bijen kan je plantjes, zaden, tuingereedschap, artikelen en eigenlijk alles waar bijen blij van worden vinden máár ook komen brengen. Want veel bijen leven onder de armoede grens en hebben moeite om aan voedsel te komen. We helpen de bijen een handje door voedsel met elkaar uit te wisselen zodat er in de Oosterpark alleen maar blije bijen rondvliegen. De Voedselbank voor bijen staat aan de Zaagmuldersweg 3, bij Het Oude Politiebureau in de tuin.

Duurzaam Oosterpark

Gemeente gooit bewoners voor de bus

Het gemeentebestuur heeft vandaag de mobiliteitsvisie gepresenteerd. In deze visie geeft het College aan hoe ze voor de komende 30 jaar het verkeer van/naar en in de stad willen leiden. RTV Noord haalt wethouder Broeksma aan, die over het Oosterhamriktracé zegt: “Het is niet meer nodig. Wijkbewoners worden op een andere manier met de ringweg verbonden.” Helaas moeten we constateren dat de wethouder op dit punt geen gelijk heeft.

Lees verder

Oosterparkwijk krijgt eigen Michi-Noeki

Plek om te ontmoeten midden in de wijk.

Het college van B&W wil op het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk een Michi-Noeki realiseren.  Dat is een laagdrempelige plek voor bewoners, die daar even naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor ontvangen en mensen uit de buurt tegenkomen. Michi-Noeki is geïnspireerd op de Michi No-Eki’s uit Japan: halteplaatsen die zorgen voor toevallige ontmoetingen tussen wijkbewoners. Die ontmoetingen vergroten het welzijn van mensen in de wijk en gaan eenzaamheid tegen.

Wijkwethouder Oude Wijken Carine Bloemhoff: “Ik ben er trots op dat (als de raad instemt) de eerste Michi-Noeki in onze gemeente verrijst aan het Wielewaalplein. Ik ben er van overtuigd dat de inwoners van de wijk straks een prettige plek krijgen waar jong en oud elkaar kunnen treffen. De komst van de Michi-Noeki zorgt ervoor dat de Oosterparkwijk een nog fijnere wijk wordt om in te wonen”.

Netwerk

Het college wil ook graag dat er Michi-Noeki’s in de Siebe Jan Boumaschool, bij het Linnaeusplein en bij de Paradijsvogelstraat komen. Zo ontstaat er een netwerk van halteplaatsen waartussen wijkbewoners zich kunnen bewegen. Een prachtige toevoeging aan de Oosterparkwijk!  Na anderhalf jaar bekijkt de gemeente op basis van onderzoek welke toegevoegde waarde een Michi-Noeki heeft in de wijk.

Familiezaak Knollema

Naast de Michi-Noeki krijgt ook familiezaak Knollema een nieuwe plek op het Wielewaalplein. Knollema kon niet blijven op de plek waar deze zat, door de uitbreiding van de Lidl. De buurtwinkel die al vijftig jaar een vast onderdeel vormt van het straatbeeld aan het Wielewaalplein komt terug op een iets andere plek naast de Michi-Noeki.

Regiodeal Groningen Noord

Als de raad met het voorstel instemt, dan wordt de  Michi-Noeki bekostigd uit geld van de Regiodeal Groningen Noord (144.000 euro). Dit zijn middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt om te zorgen dat de brede welvaart en de leefbaarheid in Groningen verbeterd wordt. Als alles volgens planning verloopt, zal de eerste Michi-Noeki in de zomer 2021 open gaan. Het beheer en onderhoud van de Michi-Noeki en Knollema wordt gedaan door Stichting WerkPro. Dit levert als mooie bijkomstigheid extra werkgelegenheid op voor de Oosterparkwijk!

Op de website van de gemeente vind je een aantal impressies van de Michi-Noeki (pdf).

Bron: Gemeente Groningen

Op naar een groene Oosterhamrikzone

De gemeente wil een nieuwe autoweg aanleggen langs de Oosterhamrikkade en van de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan een busbaan maken. De plannen zijn knellend en vervuilend voor de bewoners. De gemeente zegt steeds dat het een gezond, groen en gelukkig Groningen wil. Daarom begrijpen we deze plannen niet. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat de nieuwe autoweg veel kost en maar weinig helpt.

Wij komen met een ander plan: de Groene Oosterhamrikzone. Het plan is bedacht door bewoners in samenwerking met het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost, de Woonschepen Oosterhamrikkanaal en de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk. Volgens dit plan komt er geen nieuwe autoweg door onze woonwijken en gaan er geen bussen door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Wel kun je voortaan gemakkelijk met de fiets, met de bus of te voet van Kardinge naar de stad (en terug), door een prachtige groene (woon) omgeving. De Oosterparkwijk en de Korrewegwijk worden in ons plan niet gescheiden, maar juist met elkaar verbonden.

Meer weten? Kijk op www.groeneoosterhamrikzone.nl