Volg de BO

Bewoners buiten spel in dwaze plannen voor de Oosterhamrikzone

Vrijdag 12 november heeft wethouder Broeksma de plannen van het College voor het verkeerscirculatieplan gepresenteerd in de hoop dat de Raad het plan op woensdag 22 december zal goedkeuren. Ondanks de verkiezingsbelofte van een aantal partijen en de wensen van de bewoners is het Oosterhamriktracé in de plannen doorgedrukt. In de gemeente Groningen wordt niet geluisterd naar burgers. De bewoners hebben een alternatief plan gemaakt: de Groene Oosterhamrikzone, maar de gemeenteraad gaat nu stemmen over de aanleg van het Oosterhamriktracé van maar liefst 100 miljoen euro.

Al vijftien jaar speelt het plan om de huidige busbaan waar niemand last van heeft enkele honderden meters te verplaatsen en waar nu de busbaan ligt een auto-ontsluitingsweg te maken van de ring naar de stad. Het plan heeft enorme consequenties voor de leefomgeving en knelt aan alle kanten.

Het meest knellend is de situatie in de E. Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat. Met de verplaatsing van de busbaan naar deze straten gaan daar alle parkeerplaatsen verloren en worden voortuinen door de gemeente grotendeels in beslag genomen. Smalle rijstroken naast de busbaan verbinden de huizen met de rest van de stad. Dat deze straten ook door overig verkeer wordt gebruikt, wordt voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten. Een busje dat iets moet uitladen zal voor een opstopping zorgen. Een verhuisauto of klusauto kan nergens meer terecht. En volgens het voorstel moet de gemeente niet bang zijn om harde maatregelen te nemen om het autobezit voor bewoners in deze twee straten vrijwel onmogelijk te maken.

Bewoners niets gevraagd
Het doel van het OHT was volgens de Gemeente eerst dat het UMCG beter bereikbaar moest worden, een paar jaar later was het belangrijkste argument dat de Petrus Camperssingel ontlast moest worden, en nu is het verhaal dat de weg er voornamelijk voor ons Oosterparkers zelf ligt. Alleen is de Oosterparkers helemaal niets gevraagd. Wij geloven niet de bewoners van de Oliemuldersweg of Zaagmuldersweg blij gaan worden van al de extra auto’s door hun straat. Laat staan van de files die in de spits gegarandeerd voor zullen gaan komen. Fijn zo’n ronkende auto voor je deur. Sommigen zullen misschien beweren dat “vooruitgang” niet is tegen te houden maar deze vooruitgang leidt alleen tot achteruitgang van het karakter en de leefbaarheid van onze mooie wijk. Nog erger wordt men als men zich na het lezen van de toelichting op de mobiliteitsvisie realiseert dat het helemaal niet om onze wijk of onze mobiliteit gaat. Het College wil graag dat de Diepenring autoluw gemaakt gaat worden en dat lukt alleen als al dat verkeer over de J. C. Kapteynlaan en de Petrus Campersingel gestuurd kan worden. En dat is alleen maar mogelijk als deze druk gebruikte wegen een extra auto-ontsluiting naar de ring door de Oosterhamrikzone gaat krijgen. Daarmee is deze ontsluitingsweg dus helemaal niet bedoeld voor de omliggende wijken.

Hoe moeilijk is het om dit gewoon eerlijk uit te dragen? Waarom verdraait het stadsbestuur steeds de beeldvorming? Uiteindelijk gaan de plannen die zeven jaar geleden gemaakt ondanks alle inspraakprocedures gewoon door. Dat dit ingaat tegen de verkiezingsbeloftes van 2017, haaks staat op de groene ambities van dit College en enorme consequenties heeft voor de bewoners lapt de gemeente aan zijn laars. Oh ja, dat dit grapje meer dan 100 miljoen gaat kosten kom je alleen te weten als je alle papieren heel goed doorleest. Volgens ons zijn er wel betere doelen voor dat geld te vinden.

Wat kunnen Oosterparkers doen?
De raad gaat op 22 december een besluit nemen over het Oosterhamriktracé. Als je wilt dat de gemeenteraad ‘nee tegen het Tracé’ zegt, laat dan van je horen. Wij gaan protestacties organiseren. Maar je kunt zelf ook wat doen. Mail de Gemeente, stuur brieven, maak ze duidelijk dat je het niet pikt. Alleen met massale steun van jullie kunnen we nog wat bereiken.

Kleurplatenactie groene Oosterhamrikzone

Doe mee met de kleurplatenactie voor de Groene Oosterhamrikzone! Met deze actie willen we aandacht vragen voor een groen alternatief voor de plannen voor de Oosterhamrikzone. Met meer ruimte voor fietsers, groen en minder asfalt.

Ga naar https://www.groeneoosterhamrikzone.nl/…/kleurplatenactie/ om de kleurplaat te downloaden of haal een kleurplaat af op één van de locaties in de wijk. Dat kan onder meer bij Het Oude Politiebureau, Ons Belang, SVO, WIJ Oosterpark, Jumbo, Triple-S en Bie de Buuf.

Lever je kleurplaat uiterlijk woensdag 1 december 2021 in bij Oosterhamrikkade 108b of bij E. Thomassen à Thuessinklaan 54 (afgeven of door de bus doen).

We willen de kleurplaten in december aanbieden aan de burgemeester en raadsleden.

Doe nu mee en maak kans op een leuke prijs!

Florataxi, een goed idee voor de OPW?

In verschillende wijken in onze stad rijden er elektrische auto’s rond die voor een klein bedrag mensen binnen de wijk vervoeren. Een ritje naar een buurwijk is ook mogelijk.

Zou dat iets zijn voor de Oosterparkwijk?

Dat is de vraag die de bedenkers van dit initiatief aan ons hebben gevraagd. Omdat wij niet voor jullie kunnen en willen beslissen leggen we het hier aan jullie voor.

Wijkbewoners kunnen in de eigen wijk voor € 1,00 per rit per persoon worden vervoerd. De ritprijs bedraagt € 1,75 per persoon voor een rit naar de volgende omliggende wijken; Centrum, Korrewegwijk en Oosterhoogebrug. Dit tarief geldt ook voor vervoer van en naar het UMCG. Voor vervoer van en naar het Martiniziekenhuis bedraagt de ritprijs per persoon € 4,00.De wagens worden bestuurd door vrijwilligers. Voor de juiste verzekeringen wordt vanzelfsprekend gezorgd. Er wordt dan van ’s ochtends 9 uur tot ’s avonds 9 uur gereden.

Graag jullie reacties!

Reageren kan via de mail: bestuurbo@hotmail.com of via onze facebook pagina. Reacties op onze website lezen we minder vaak.

Foto: Welmobiel Groningen. Binnenkort worden deze elektrische auto’s ingezet in verschillende wijken in Groningen.

Doe je mee met de BO?

Wij zijn bewoners van de wijk die zich inzetten voor de wijk. Dit kan gaan over verkeersmaatregelen, nieuwbouw, buurthuis, sociale plannen, alles wat onze wijk aangaat. Dit doen wij door de samenwerking te zoeken en ervoor te zorgen dat de bewoners goed geïnformeerd worden en waar nodig kunnen meepraten.

Daarnaast ondersteunen wij bewonersinitiatieven met een subsidie of ons netwerk. Ook nemen we zelf initiatieven zoals de viering van 100 jaar Oosterparkwijk en we organiseren het winterfestival.

Nu komt natuurlijk de vraag: wij doen al veel voor de wijk, en we willen nog zoveel meer doen! Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om net als wij een actieve bijdrage aan de wijk te leveren.

Doe je mee?

Kom langs om kennis te maken of stuur ons een berichtje!

3 juli 14.00-16.00 uur: SVO, Resedastraat 2A

De koffie/thee staat klaar!

Komende week verspreiden we ansichtkaarten van de Oosterpark met prachtige foto’s van Frans Geubel. Eén kaart om te verzenden, een andere kaart met informatie over de Bewonersorganisatie.

Meer weten? Neem een kijkje op deze site, mail of bel ons: bestuurbo@hotmail.com, 0623667921

Hartelijke groet,

Bestuur BO: Jaap, Marijke en Yvette

Voedselbank voor bijen

Ben jij erBIJ?! In de Oosterparkwijk wordt 1 mei de Voedselbank voor Bijengeopend. (En voor andere insecten, natuurlijk.)
Bij de voedselbank voor bijen kan je plantjes, zaden, tuingereedschap, artikelen en eigenlijk alles waar bijen blij van worden vinden máár ook komen brengen. Want veel bijen leven onder de armoede grens en hebben moeite om aan voedsel te komen. We helpen de bijen een handje door voedsel met elkaar uit te wisselen zodat er in de Oosterpark alleen maar blije bijen rondvliegen. De Voedselbank voor bijen staat aan de Zaagmuldersweg 3, bij Het Oude Politiebureau in de tuin.

Duurzaam Oosterpark

Gemeente gooit bewoners voor de bus

Het gemeentebestuur heeft vandaag de mobiliteitsvisie gepresenteerd. In deze visie geeft het College aan hoe ze voor de komende 30 jaar het verkeer van/naar en in de stad willen leiden. RTV Noord haalt wethouder Broeksma aan, die over het Oosterhamriktracé zegt: “Het is niet meer nodig. Wijkbewoners worden op een andere manier met de ringweg verbonden.” Helaas moeten we constateren dat de wethouder op dit punt geen gelijk heeft.

Lees verder

Oosterparkwijk krijgt eigen Michi-Noeki

Plek om te ontmoeten midden in de wijk.

Het college van B&W wil op het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk een Michi-Noeki realiseren.  Dat is een laagdrempelige plek voor bewoners, die daar even naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor ontvangen en mensen uit de buurt tegenkomen. Michi-Noeki is geïnspireerd op de Michi No-Eki’s uit Japan: halteplaatsen die zorgen voor toevallige ontmoetingen tussen wijkbewoners. Die ontmoetingen vergroten het welzijn van mensen in de wijk en gaan eenzaamheid tegen.

Wijkwethouder Oude Wijken Carine Bloemhoff: “Ik ben er trots op dat (als de raad instemt) de eerste Michi-Noeki in onze gemeente verrijst aan het Wielewaalplein. Ik ben er van overtuigd dat de inwoners van de wijk straks een prettige plek krijgen waar jong en oud elkaar kunnen treffen. De komst van de Michi-Noeki zorgt ervoor dat de Oosterparkwijk een nog fijnere wijk wordt om in te wonen”.

Netwerk

Het college wil ook graag dat er Michi-Noeki’s in de Siebe Jan Boumaschool, bij het Linnaeusplein en bij de Paradijsvogelstraat komen. Zo ontstaat er een netwerk van halteplaatsen waartussen wijkbewoners zich kunnen bewegen. Een prachtige toevoeging aan de Oosterparkwijk!  Na anderhalf jaar bekijkt de gemeente op basis van onderzoek welke toegevoegde waarde een Michi-Noeki heeft in de wijk.

Familiezaak Knollema

Naast de Michi-Noeki krijgt ook familiezaak Knollema een nieuwe plek op het Wielewaalplein. Knollema kon niet blijven op de plek waar deze zat, door de uitbreiding van de Lidl. De buurtwinkel die al vijftig jaar een vast onderdeel vormt van het straatbeeld aan het Wielewaalplein komt terug op een iets andere plek naast de Michi-Noeki.

Regiodeal Groningen Noord

Als de raad met het voorstel instemt, dan wordt de  Michi-Noeki bekostigd uit geld van de Regiodeal Groningen Noord (144.000 euro). Dit zijn middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt om te zorgen dat de brede welvaart en de leefbaarheid in Groningen verbeterd wordt. Als alles volgens planning verloopt, zal de eerste Michi-Noeki in de zomer 2021 open gaan. Het beheer en onderhoud van de Michi-Noeki en Knollema wordt gedaan door Stichting WerkPro. Dit levert als mooie bijkomstigheid extra werkgelegenheid op voor de Oosterparkwijk!

Op de website van de gemeente vind je een aantal impressies van de Michi-Noeki (pdf).

Bron: Gemeente Groningen

Op naar een groene Oosterhamrikzone

De gemeente wil een nieuwe autoweg aanleggen langs de Oosterhamrikkade en van de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan een busbaan maken. De plannen zijn knellend en vervuilend voor de bewoners. De gemeente zegt steeds dat het een gezond, groen en gelukkig Groningen wil. Daarom begrijpen we deze plannen niet. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat de nieuwe autoweg veel kost en maar weinig helpt.

Wij komen met een ander plan: de Groene Oosterhamrikzone. Het plan is bedacht door bewoners in samenwerking met het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost, de Woonschepen Oosterhamrikkanaal en de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk. Volgens dit plan komt er geen nieuwe autoweg door onze woonwijken en gaan er geen bussen door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Wel kun je voortaan gemakkelijk met de fiets, met de bus of te voet van Kardinge naar de stad (en terug), door een prachtige groene (woon) omgeving. De Oosterparkwijk en de Korrewegwijk worden in ons plan niet gescheiden, maar juist met elkaar verbonden.

Meer weten? Kijk op www.groeneoosterhamrikzone.nl

Wat moet er in het buurthuis?

Samen met de besturen van de speeltuin­verenigingen, het JOP en WerkPro, houden wij ons al een aantal jaar bezig met de komst van een nieuw buurthuis. Door de sloop van het Treslinghuis mist onze wijk een plek die van ons allemaal is en waar we allemaal welkom zijn. Vanaf medio september zal de Siebe Jan Boumaschool (voorheen van Houtenschool) beschikbaar komen. Een mooi gebouw is natuurlijk fantastisch, maar is niets waard als er geen dingen gebeuren die we belangrijk en noodzakelijk vinden. Daarom willen wij wijkbewoners met ideeën over de invulling van het buurthuis oproepen. Het is mogelijk om het buurthuis te bezichtigen, in hele kleine aantallen en buiten schooltijd. Het aantal plaatsen is daarom gering. Wil je het buurthuis bezichtigen? Neem dan contact op met Het Oude Politiebureau: 050 211 3684 en geef aan op welk datum en tijdstip je de rondleiding wilt volgen. 

De rondleidingen worden gegeven op de volgende data: 

maandag 10, 17 en 31 mei
woensdag 12, 19, 26 mei en 2 juni
donderdag 13, 20, 27 mei en 3 juni

Je kunt je inschrijven voor 14:30 uur of 15:30 uur. De rondleiding duurt ongeveer een uur. Per rondleiding kunnen maximaal vier personen deelnemen. De rondleidingen worden gegeven door Miranda Dontje en Jasper Klapwijk.
Bij vragen: neem contact op met Het Oude Politiebureau.